Pexels tara winstead 8850706 2

Echte demo­cratie

De Partij voor de Dieren strijdt voor een waterschap dat rekening houdt met dieren, natuur en milieu. Daarvoor is verandering nodig.

Van oudsher hebben boeren een zware stem in het waterschap. De belangen van de landbouw geven vaak de doorslag. Dat zie je bijvoorbeeld in het kunstmatig laag gehouden waterpeil. Planten en dieren die van nature in Nederland thuishoren zijn de dupe van de verdroging die daarvan het gevolg is.

Dat moet anders. Het waterschap moet democratischer worden. Alle geborgde zetels, die gereserveerd zijn voor boeren, bedrijven en beheerorganisaties moeten verdwijnen, zodat het tot een meer democratische zetelverdeling komt.

Ook staan wij positief tegenover zogenaamde burgerberaden. Daarmee helpen inwoners hun volksvertegenwoordiging om beslissingen te nemen over complexe - vaak polariserende - onderwerpen.

Schoon opper­vlakte- en grond­water

Dieren verdienen bescherming

Duurzaam natuur­beleid

Veilige, duurzame dijken

Natuurlijk waterpeil en water­afvoer

De vervuiler betaalt

Echte demo­­cratie

Overheid geeft het goede voorbeeld